bursa escort bayan gorukle escort
bursa escort bayan gorukle bursa escort bayan
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri
anal porno izle türbanlı porno izle travesti porno izle türk porno izle hd porno izle mobil porno izle
Základná škola, Radoľa 326 http://zsradola.sk sk Vianočné trhy http://zsradola.sk/content/viano%C4%8Dn%C3%A9-trhy-0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p><img src="/sites/default/files/snimka3_1.jpg" width="1200" height="675" /></p> </div></div></div> Tue, 15 Nov 2022 06:52:19 +0000 Anna Birova 399 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/viano%C4%8Dn%C3%A9-trhy-0#comments Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách http://zsradola.sk/content/inform%C3%A1cia-k-de%C5%A5om-ktor%C3%A9-s%C3%BA-opr%C3%A1vnen%C3%A9-na-poskytnutie-dot%C3%A1cie-pod%C4%BEa-%C2%A7-4-ods-3-p%C3%ADsm-c-z%C3%A1kona-o <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p>Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: <a href="https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/232/20220701" data-cke-saved-href="https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/232/20220701">232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX</a></p><p>Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), <strong>čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu</strong>.</p><p>Od 01.07.2022 v zmysle § 52zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov <em>suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je: </em></p><ul><li><em>40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo</em></li><li><em>70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku,</em><em> a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c) </em><em>zákona o dotáciách</em></li></ul><p>a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:</p><ul><li><span><em>na </em></span><em>dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti <strong>neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia </strong><strong>na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku</strong>, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov</em><em> (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.</em></li></ul><p>V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť <strong>len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa</strong>, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) <strong>na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku</strong>. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí <a href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1" data-cke-saved-href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1"><span>[1]:</span></a></p><ul><li><strong>deti </strong><strong>v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku</strong><span>, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;</span></li></ul><p>V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (v sume 70 eur mesačne <a href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1" data-cke-saved-href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1"><span>[2]</span></a>), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). <strong>Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu </strong>podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách <strong>nie je možný.</strong><a href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1" data-cke-saved-href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1">[3]</a></p><ul><li><strong>d</strong><strong>eti nad 15 rokov v ZŠ </strong><span>(napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne <a href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1" data-cke-saved-href="https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755#_ftn1"><span>[4]</span></a></span><span>). <em>A</em></span><em>k dieťa</em><em>napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad.</em></li></ul><p>Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 <strong>preukazuje </strong><strong>rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ <a href="https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778" data-cke-saved-href="https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778">novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu</a></strong> (pre deti z Ukrajiny je toto tlačivo k dispozícii aj v ukrajinskom jazyku). V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). </p><p>Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, teda <strong>dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku</strong> (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti <strong>od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus</strong>.</p><p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-subor field-type-file field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Príloha</th><th>Veľkosť</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="Súbor" title="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" src="/modules/file/icons/x-office-document.png" /> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=22886">cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx</a></span></td><td>22.35 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div></div> Thu, 14 Jul 2022 10:36:19 +0000 Anna Birova 439 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/inform%C3%A1cia-k-de%C5%A5om-ktor%C3%A9-s%C3%BA-opr%C3%A1vnen%C3%A9-na-poskytnutie-dot%C3%A1cie-pod%C4%BEa-%C2%A7-4-ods-3-p%C3%ADsm-c-z%C3%A1kona-o#comments Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy http://zsradola.sk/content/ozn%C3%A1menie-o-prij%C3%ADman%C3%AD-det%C3%AD-do-materskej-%C5%A1koly <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="http://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg"> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg" title="Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-329-D0mIrIiwKbM"><img typeof="foaf:Image" src="http://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg" width="225" height="225" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p><span style="font-size: x-large;"><strong>→</strong></span> <a href="https://zsradola.edupage.org/news/#328"> Prijímanie detí do materskej školy šk. rok 2022/2023</a></p> </div></div></div> Thu, 12 May 2022 07:05:29 +0000 Anonymný 329 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/ozn%C3%A1menie-o-prij%C3%ADman%C3%AD-det%C3%AD-do-materskej-%C5%A1koly#comments Usmernenie k zápisu do 1. ročníka ZŠ http://zsradola.sk/content/usmernenie-k-z%C3%A1pisu-do-1-ro%C4%8Dn%C3%ADka-z%C5%A1 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 1.3em;"><span style="color: #e74c3c;"><strong id="">Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční</strong></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 1.3em;"><span style="color: #e74c3c;"><strong>v pondelok 25. apríla 2022 od 14:00 do 18:00</strong></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 1.3em;"><span style="color: #e74c3c;"><strong id="">v utorok 26. apríla 2022 od 14:00 do 17:00</strong></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 1.3em;"><span style="color: #e74c3c;"><strong id="">v priestoroch ZŠ s MŠ, Radoľa 326.</strong></span></span></p><p style="text-align: center;"> </p><p> </p><ul><li><span style="font-size: small;"><strong>Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. </strong></span></li><li><span style="font-size: small;"><span id="">Zákonný zástupca dieťaťa podáva <strong>prihlášku elektronicky</strong> na webovom sídle školy <strong><a href="https://zsradola.edupage.org/register/" data-cke-saved-href="https://zsradola.edupage.org/register/"><span style="color: #2980b9;">tu</span></a></strong>. Elektronickú prihlášku je možné podať <strong>od 1.4.2022</strong>. </span>Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť prihlášku osobne v základnej škole počas zápisu.</span></li><li><span style="font-size: small;"><strong><span id="">Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je určený časový harmonogram – rodičia sa zapíšu na určitý deň a hodinu, kedy sa osobne s dieťaťom zápisu zúčastnia. Harmonogram bude zverejnený v priestoroch Materskej školy v Radoli.</span></strong></span></li><li><span style="font-size: small;">Ak dieťa nenavštevuje MŠ v Radoli, kontaktujú rodičia školu mailom <a href="mailto:zsradola@zsradola.edu.sk">zsradola@zsradola.edu.sk</a> a termín im bude po vzájomnej dohode pridelený.</span></li><li><span style="font-size: small;">Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava. </span></li><li><span style="font-size: small;">Pre overenie presnosti údajov je potrebné, aby si <strong><em>rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa</em></strong>. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.</span></li><li><span style="font-size: small;">V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.</span></li><li><span style="font-size: small;">Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. </span></li><li><span style="font-size: small;">Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.</span></li><li><span style="font-size: small;"><strong>Na  prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. </strong>Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: </span></li><li><span style="font-size: small;">jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu, </span></li><li><span style="font-size: small;">jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať,</span></li><li><span style="font-size: small;">vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením,</span></li><li><span style="font-size: small;">ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. </span></li></ul><p> </p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 1.8em;"><strong><em id="">Tešíme sa na Vás!</em></strong></span></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-subor field-type-file field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Príloha</th><th>Veľkosť</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="Súbor" title="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" src="/modules/file/icons/x-office-document.png" /> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/vyhlasenie_prekazka_zakonny_zastupca.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=26468" title="vyhlasenie_prekazka_zakonny_zastupca.docx">vyhlasenie_prekazka_zakonny_zastupca.docx</a></span></td><td>25.85 KB</td> </tr> <tr class="even"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="Súbor" title="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" src="/modules/file/icons/x-office-document.png" /> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/dohoda_zakonny_zastupca.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=26367" title="dohoda_zakonny_zastupca.docx">dohoda_zakonny_zastupca.docx</a></span></td><td>25.75 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div></div> Fri, 01 Apr 2022 11:24:57 +0000 Anna Birova 422 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/usmernenie-k-z%C3%A1pisu-do-1-ro%C4%8Dn%C3%ADka-z%C5%A1#comments Darujte nám 2% zo svojich daní http://zsradola.sk/2percenta <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="http://zsradola.sk/sites/default/files/field/image/2percenta.jpg"> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/field/image/2percenta.jpg" title="Darujte nám 2% zo svojich daní" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-9-D0mIrIiwKbM"><img typeof="foaf:Image" src="http://zsradola.sk/sites/default/files/field/image/2percenta.jpg" width="170" height="153" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <h2><span style="font-size: small;">Vážení rodičia a priatelia školy,</span></h2><p class="rtejustify">pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!</p><p class="rtejustify">Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojichdaní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!</p><p class="rtejustify">Finančné prostriedky budú použité na:</p><ul style="list-style-type: circle;"><li>skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole</li><li>skvalitnenie vybavenia školy</li></ul><div>Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.</div><div> </div><div>Ako postupovať:</div><div><strong>1.</strong> <strong>Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?</strong></div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň</li><li>požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane</li><li>z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.</li><li>stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - príloha v dolnej časti textu</li><li>údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:</li></ul><div>         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región</div><div>         Identifikačné číslo (IČO): 37900706</div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li><span style="text-decoration: underline;">obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 26. 04. 2022 do ZŠ s MŠ, Radoľa 326.</span></li></ul><div><div><strong>2. Podávate si daňové priznanie sami?</strong></div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplňte daňové priznanie</li><li>vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,- €</li><li>v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznanie, typ B XII. oddiel priznania)</li><li>údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:</li></ul><div>         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región</div><div>         Identifikačné číslo (IČO): 37900706</div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.</li></ul></div><div><div><div><strong>3. Postup pre právnické osoby</strong></div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplňte daňové priznanie</li><li>vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,- €)</li><li>v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania)</li><li>údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:</li></ul><div>         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región</div><div>         Identifikačné číslo (IČO): 37900706</div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.</li></ul></div><div><br /><br /></div></div></div></div></div></div></div><div> </div></div><p> </p><p> </p><table class="Table" style="margin-left: 36.0pt; border: none;"><tbody><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr></tbody></table> </div></div></div><div class="field field-name-field-subor field-type-file field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Príloha</th><th>Veľkosť</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/vyhlasenie-o-zd-2021.pdf" type="application/pdf; length=96190" title="vyhlasenie-o-zd-2021.pdf">Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby</a></span></td><td>93.94 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden view-mode-rss clearfix"> <ul class="field-items"> <li class="field-item even" rel="dc:subject"> <a href="/tags/dane" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">dane</a> </li> <li class="field-item odd" rel="dc:subject"> <a href="/tags/%C5%A1kola" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">škola</a> </li> <li class="field-item even" rel="dc:subject"> <a href="/tags/pomoc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">pomoc</a> </li> </ul> </div> Fri, 18 Mar 2022 09:31:28 +0000 Anna Birova 9 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/2percenta#comments Ponuka záujmových útvarov šk. r. 2021/2022 http://zsradola.sk/content/ponuka-z%C3%A1ujmov%C3%BDch-%C3%BAtvarov-%C5%A1k-r-20212022 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: left;"><img src="/sites/default/files/images12.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="253" height="127" /></p><table border="0"><tbody><tr><td><table class="MsoNormalTable" style="margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; width: 750px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"><td style="width: 42.55pt; border: 2.25pt ridge black; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><strong>P. č.</strong></td><td style="width: 276.4pt; border-width: 2.25pt 2.25pt 2.25pt medium; border-style: ridge ridge ridge none; border-color: black black black -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="369"><p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Záujmový útvar</strong></p></td><td style="width: 127.6pt; border: ridge black 2.25pt; border-left: none; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="170"><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>Vedúci záujmového útvaru</strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal">1.</p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Mladý záchranár CO 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> </span>p. uč. Berešíková</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> 2.</span></p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Svet čísel 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> </span>p. uč. Palúchová</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> 3.</span></p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Putovanie jazykom 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> </span>p. uč. Zipserová</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal"> 4.</p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Škola hrou 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal">p. uč. Dubačová</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal">5.</p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">LEGO</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal">p. uč. Kubalová</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> </div></div></div> Tue, 15 Sep 2020 15:16:31 +0000 Anna Birova 47 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/ponuka-z%C3%A1ujmov%C3%BDch-%C3%BAtvarov-%C5%A1k-r-20212022#comments Poplatok za MŠ http://zsradola.sk/content/poplatok-za-m%C5%A1 <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="http://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg"> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg" title="Poplatok za MŠ" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-311-D0mIrIiwKbM"><img typeof="foaf:Image" src="http://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg" width="232" height="218" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza <strong>mesačne vždy do 26. dňa príslušného kalendárneho mesiaca</strong> <strong>na mesiac nasledujúci.</strong> Výška mesačného príspevku <strong>10,- €</strong> je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa č. 2/2008 dodatok č. 9. V čase letných prázdnin je výška príspevku <strong>15,- €</strong>. V prípade neuhradenia poplatku nebude dieťa do MŠ prevzaté až do splnenia si povinnosti rodičov (viď Školský poriadok). <strong>Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.</strong></p><p style="text-align: justify;">Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet číslo <strong>3360689159</strong>, kód banky <strong>0200</strong>. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159</p><p style="text-align: justify;">Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať <span style="text-decoration: underline;">meno a priezvisko dieťaťa MŠ</span> (napr. Peter Novák, MŠ), do kolónky variabilný symbol uviesť 20212022.</p><p style="text-align: justify;">Spôsob platenia:</p><p style="text-align: justify;">- september <strong>20,- €.</strong></p><p style="text-align: justify;">- október <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- november <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- december <strong>neplatiť!!!!!</strong></p><p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Platby za obdobie január až jún 2022 uhrádzať až v nasledujúcom kalendárnom roku</strong></span>. </strong></p><p style="text-align: justify;">- január <strong>20,- €</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong></strong>- február <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- marec <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- apríl <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- máj <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- jún <strong>neplatiť!!!!!</strong></p><p>Žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za MŠ.</p><p style="text-align: justify;">Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.<br /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF></w:DoNotPromoteQF> <w:LidThemeOther>SK</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit> <w:SplitPgBreakAndParaMark></w:SplitPgBreakAndParaMark> <w:DontVertAlignCellWithSp></w:DontVertAlignCellWithSp> <w:DontBreakConstrainedForcedTables></w:DontBreakConstrainedForcedTables> <w:DontVertAlignInTxbx></w:DontVertAlignInTxbx> <w:Word11KerningPairs></w:Word11KerningPairs> <w:CachedColBalance></w:CachedColBalance> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"></m:mathFont> <m:brkBin m:val="before"></m:brkBin> <m:brkBinSub m:val="--"></m:brkBinSub> <m:smallFrac m:val="off"></m:smallFrac> <m:dispDef></m:dispDef> <m:lMargin m:val="0"></m:lMargin> <m:rMargin m:val="0"></m:rMargin> <m:defJc m:val="centerGroup"></m:defJc> <m:wrapIndent m:val="1440"></m:wrapIndent> <m:intLim m:val="subSup"></m:intLim> <m:naryLim m:val="undOvr"></m:naryLim> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> </div></div></div> Thu, 27 Aug 2020 15:37:07 +0000 Anna Birova 311 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/poplatok-za-m%C5%A1#comments Školská jedáleň http://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center;"><strong>POKYNY PRE STRAVNÍKOV</strong></p><p style="text-align: justify;">1. Strava sa prihlasuje na začiatku a počas školského roka na základe zápisného lístka.</p><p style="text-align: justify;">2. Strava sa odhlasuje deň vopred do 14,00 hod.! V prípade ochorenia dieťaťa do 7,00 hod. ráno v ten deň. Školské akcie ako sú výlety, branné cvičenia, exkurzie, športové akcie a pod. do 48 hod. vopred na tel. čísle 041/4213301 a na tel. čísle <strong>0950 629 339</strong> aj <span style="text-decoration: underline;">formou sms</span>. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.</p><p style="text-align: justify;">3. <strong>Dieťa/žiak, ktorý spĺňa podmienky</strong> na dotáciu k stravovacím návykom, má nárok na obed iba v prípade, ak sa <span style="text-decoration: underline;">zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.</span></p><p style="text-align: justify;">4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré spĺňa podmienky na dotáciu k stravovacím návykom. Ak dieťa/žiak nie je prítomné v škole, nemá nárok na stravu. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.</p><p style="text-align: justify;">5. Výdaj obeda od 11,30 hod. do 13,30 hod.</p><p style="text-align: justify;" dir="ltr">6. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín:</p><table border="0"><tbody><tr><td><strong>Veková skupina stravníkov</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Desiata</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Obed    <br /></strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Olovrant</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Nákup potravín</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Čiastočné režijné náklady</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Stravný lístok celkom </strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Úhrada zákonného zástupcu mesačne</strong></td></tr><tr><td>stravník MŠ</td><td style="text-align: center;"> 0,36 €</td><td style="text-align: center;">0,85 € </td><td style="text-align: center;">0,24 €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,45 € <br /></strong></td><td style="text-align: center;">0,- €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,45 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>29,- €</strong></td></tr><tr><td>stravník ZŠ I. stupeň</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">1,15 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>1,15 €<br /></strong></td><td style="text-align: center;">0,- €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,15 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>23,- €</strong></td></tr><tr><td>stravník ZŠ II. stupeň</td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;">1,23 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>1,23 €<br /></strong></td><td style="text-align: center;">0,- €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,23 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>25,- € <br /></strong></td></tr><tr><td>Dospelí stravníci</td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;">3,93 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>1,33 €</strong></td><td style="text-align: center;">2,60</td><td style="text-align: center;"><strong>3,93 €</strong></td><td style="text-align: center;">-</td></tr></tbody></table><p>7. Spôsoby úhrady stravného:</p><p><span style="text-decoration: underline;">Poštovou poukážkou</span> alebo <span style="text-decoration: underline;">prevodom z osobného účtu v banke na účet školskej jedálne</span>.</p><p>Pri úhrade od augusta /už na mesiac september/je potrebné uviesť <strong>pridelený variabilný symbol - EduID</strong> - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi. Pri nezadaní správneho variabilného symbolu nebude platba akceptovaná. Výnimka: novo prijaté dieťa/žiak, ktorý nemá EduID, mu budepridelené v priebehu septembra, dovtedy zadajú do  poznámky: meno, priezvisko dieťaťa/žiaka, ročník, MŠ alebo ZŠ.<strong></strong></p><p>Upozornenie: Ak úhrada za stravu nebude včas zrealizovaná (do 25. dňa v mesiaci vopred), nebude Vášmu dieťaťu/žiakovi poskytnutá strava v nasledujúcom mesiaci.</p><p>Vyúčtovanie stravného sa realizuje po skončení školského roka. Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na účet uvedený v zápisnom lístku raz ročne v mesiaci júl.</p><p>8. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do <span style="text-decoration: underline;">25. dňa predchádzajúceho mesiaca</span> na účet školskej jedálne <strong>SK41 0200 0000 0033 6072 7557.</strong></p><p>9. Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o <strong>1,30 €</strong> podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.</p><p>10. Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo platenia včas oznámte!</p><p>11. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v kancelárii školskej jedálne.<strong><br /></strong></p> </div></div></div> Fri, 21 Aug 2020 19:24:13 +0000 Anonymný 186 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88#comments Projekt ESF "Škola pre život" http://zsradola.sk/content/projekt-esf-%C5%A1kola-pre-%C5%BEivot <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center;"><img src="/sites/default/files/logo_0.png" width="964" height="127" /></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Základná škola s materskou školou, Radoľa 326</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p><p style="text-align: center;">Názov projektu: <strong>Škola pre život</strong></p><p style="text-align: center;">Kód projektu v ITMS2014+ : <strong>312011S208</strong></p><p style="text-align: center;">Doba realizácie projektu: <strong>08.2019 do 07.2021</strong><strong></strong></p><p style="text-align: center;">Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov<strong></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br /></strong></p><p style="text-align: justify;">Projekt <strong>"Škola pre život"</strong> sa zameriava na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v Základnej škole s materskou školou v Radoli.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Hlavné aktivity projektu sú:</strong></p><p style="text-align: justify;">1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov.<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">1a) Mimoškolská činnosť<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">2. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2a) Pedagogické kluby</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2b) Vzdelávanie pedagógov<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">3. Koordinácia projektu</p><p style="text-align: justify;"><strong>Cieľové skupiny projektu:</strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">1. Žiaci základnej školy na ISCED 1 a ISCED 2 v šk. rokoch 2019/2020 a 2020/2021<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Cieľom predloženého projektu je zlepšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov našej školy a zároveň zlepšiť kompetencie učiteľov rozvíjať tieto gramotnosti žiakov.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Realizácia aktivít projektu je navrhnutá komplexne tak, aby boli obsiahnuté všetky ročníky a všetci žiaci našej školy. Aktivity obsahom a rozsahom na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Očakávané výsledky sú:</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- zlepšenie prospechu žiakov (zlepšenie klasifikačného priemeru žiakov)<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- zlepšenie výsledkov žiakov v celonárodnom testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Overenie výsledkov projektu: štatistické overenie výsledkov žiakov zapojených do realizácie projektu.</p><p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em>"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"</em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em>dopytovo-orientovaný projekt</em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><a href="http://www.esf.gov.sk">www.esf.gov.sk</a>, <a href="http://www.minedu.gov.sk">www.minedu.gov.sk</a></em></strong></p> </div></div></div> Tue, 10 Sep 2019 18:04:19 +0000 Anna Birova 413 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/projekt-esf-%C5%A1kola-pre-%C5%BEivot#comments Poplatok za školský klub detí http://zsradola.sk/content/poplatok-za-%C5%A1kolsk%C3%BD-klub-det%C3%AD <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="http://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg"> <a href="http://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg" title="Poplatok za školský klub detí" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-180-D0mIrIiwKbM"><img typeof="foaf:Image" src="http://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg" width="204" height="204" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza <strong>mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca</strong>. Výška mesačného príspevku <strong>5,- €</strong> je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa.</p><p style="text-align: justify;">Platbu je možné realizovať iba <span style="text-decoration: underline;">poštovou poukážkou, trvalým príkazom</span> alebo <span style="text-decoration: underline;">prevodom na účet</span> číslo:</p><p style="text-align: justify;"><strong></strong>IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159</p><p style="text-align: justify;">Prosíme rodičov, aby platby za ŠKD uskutočňovali nasledovne:</p><p style="text-align: justify;">a) za obdobie september až december 2021 v príslušnom kalendárnom roku,</p><p style="text-align: justify;">b) za obdobie január až jún 2022 v nasledujúcom kalendárnom roku.</p><p style="text-align: justify;">Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať <span style="text-decoration: underline;">meno, priezvisko a triedu žiaka</span>, do kolónky variabilný symbol <strong>2021/2022</strong>.</p><p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dôrazne žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za školský klub detí a neuhrádzali ho vopred na celý školský rok!</strong></span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p> </p><p> </p><p style="text-align: justify;"> </p> </div></div></div> Sun, 08 Sep 2019 18:30:54 +0000 Anna Birova 180 at http://zsradola.sk http://zsradola.sk/content/poplatok-za-%C5%A1kolsk%C3%BD-klub-det%C3%AD#comments