Platenie stravného

Pokyny pre platiteľov stravného trvalým príkazom v banke

Doplňujúci údaj:      Priezvisko a meno žiaka, trieda                     

Variabilný symbol:  EduID - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi        

stravník MŠ      29,00 €/mesačne    

stravník ZŠ I. stupeň     23,00 €/mesačne

stravník ZŠ II. stupeň    25,00 €/mesačne

Zadanie trvalého príkazu :  Prvá platba:  25. 08. 2021   Posledná platba:  25. 05. 2022

Školská jedáleň účet:  SK41 0200 0000 0033 6072 7557

INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV

Poplatky za stravu možno uhrádzať: - poštovou poukážkou  - trvalým príkazom z osobného účtu najneskôr do 20. dňa v mesiaci

Poštové poukážky je nutné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci, na mesiac nasledujúci, v opačnom prípade strava nebude objednaná.

Obedy sa odhlasujú najneskôr deň vopred do 14,00 hod., v nevyhnutných prípadoch do 7,00 hod., v prípade výletov a exkurzií sa strava odhlasuje 2 dni vopred.

V prípade akýchkoľvek otázok volať na tel. č. 041/421 33 01.

 Ďakujem