Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dňa 01.01.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 496/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“). Predmetný zákon bol zverejnený v zbierke zákonov SR: 496/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX 

Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 upravuje poskytovanie daňového bonusu na dieťa, čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu.

V zmysle § 52zzp ods. 4 novely zákona o dani z príjmov:

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)

Odkaz na osobitný predpis je § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Predmetné ustanovenie zákona o dotáciách do 31.12.2022 umožňuje súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberanie daňového bonusu na deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku. Od 01.01.2023 novela zákona o dani z príjmov už neumožňuje súbeh poberania dotácie na stravu a daňového bonusu na deti do 18 rokov veku

V zmysle novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 v prípade detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, dôjde k zmene pri deťoch v ZŠ, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, nakoľko tieto už nebudú mať nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

Vzhľadom na novelu zákona o dani z príjmov, oprávnenosť dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu od 01.01.2023 jeho zákonný zástupca preukazuje zriaďovateľovi školy novým čestným vyhlásením, v ktorom vyhlasuje, že na toto dieťa nebude uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku.

PrílohaVeľkosť
PDF icon cestne_vyhlasenie_od_01_01_2023.pdf24.09 KB