Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Žiadosti rodiča (matka, otec), inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca") 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

v Základnej škole s materskou školou, Radoľa 326, 

na školský rok 2024/2025

sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2024.Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.