Reforma v práci i v myslení

   Mnohí ste iste počuli, že od 1. septembra 2008 vstúpil do platnosti nový školský zákon. Snahou tohto zákona je reforma súčasného školstva. Reforma je pojem, ktorý vyjadruje úpravu, akúsi zmenu za účelom skvalitnenia, zlepšenia. Čo sa teda zmení?
   V prvom rade sú to zmeny v rozsahu a obsahu učiva, v množstve a druhu predmetov. Reforma rozoznáva tzv. štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. Štátny vzdelávací program určuje rozsah a obsah učiva, ktoré musí mať vo svojom vzdelávacom programe každá škola. Tento vzdelávací program je nastavený tak, aby sa v rámci povinných predmetov žiaci učili len podstatné, základné veci. Tým sa vytvorí aj možnosť pre učiteľov používať v rámci vyučovania rôzne vyučovacie metódy, čo doteraz nebolo možné pre veľké množstvo učiva. Popri tomto „povinnom balíku predmetov“ však nový zákon dáva školám možnosť dotvoriť svoj vzdelávací program predmetmi, ktoré si samy vyberú, či už podľa svojich možností alebo podľa regionálnych výhod.

   Snahou je tiež posilniť výučbu predmetov, ktoré sa zaoberajú cudzími jazykmi, informačnými a komunikačnými technológiami. Ďalšou výraznou zmenou je zníženie počtu žiakov v triedach, čím sa vytvára priestor pre lepšiu komunikáciu učiteľa so žiakom.
   Nový školský zákon predkladá pozitívnu zmenu vo vzťahu učiteľ - žiak, žiak - učiteľ, učiteľ – rodič, žiak - rodič. Avšak tieto vzťahy nemôže zákon predpísať. Realizácia zákona v praxi si vyžaduje ochotu strán zmeniť svoj postoj. Preto, ak má byť táto reforma úspešná, je potrebné, aby sme všetci zmenili svoj prístup k sebe navzájom, ako aj prístup k vzdelávaniu, učeniu a výchove.

    Pevne verím, že tieto zmeny spoločne zvládneme. Všetci učitelia z radoľskej školy sú na to pripravení a začali s realizáciou v 1. a 5. ročníku. Snahou nás všetkých je, aby sa z našej školy i naďalej profilovala rodinná škola s prírodovedným zameraním, ktorá spĺňa všetky náročné kritériá modernej doby. Škola, ktorá poskytne kvalitné vzdelanie predpísané štátnym vzdelávacím programom. Škola, ktorá posilnila vo svojom školskom vzdelávacom programe najmä povinné predmety, a to nasledovne v:

  • 1. ročníku: slovenský jazyk - o 1 hodinu, prírodovedu - o 1,5 hodiny, matematiku - o 1 hodinu, výtvarnú výchovu - o 1 hodinu, náboženskú výchovu - o 0,5 hodiny, spolu o 5 vyučovacích hodín týždenne.
  • 5. ročníku: cudzí jazyk - o 1 hodinu, dejepis - o 1 hodinu, geografiu - o 1 hodinu, biológiu - o 1 hodinu, matematiku - o 0,5 hodiny, informatiku - o 0,5 hodiny a zvolili sme tiež voliteľný predmet - techniku, aby žiaci našej školy vynikali nielen v prírodovedných predmetoch, ale aby boli tiež zruční a všestranní, pripravení na život.

    Budeme pokračovať vo zvolenej ceste, veď výsledky z minulého roku nasvedčujú, že naša práca priniesla zaujímavé ovocie.

Mnohí žiaci dosiahli výborné výchovno-vzdelávacie výsledky (priemer prospechu za celý školský rok bol 1,815), vynikali v rôznych vedomostných, ale i športových súťažiach. Nadaní žiaci sa zapájali a dosiahli vynikajúce výsledky v matematických (Klokan, Matematická olympiáda, Pytagoriáda, MAKS), fyzikálnych (Fyzikálna olympiáda, Archimediáda), prírodovedných (Poznaj a chráň, Biologická olympiáda, Rastliny a zvieratá našich lesov, Deti lesom) a geografických súťažiach (Geografická olympiáda). Mnohí z nich našu školu reprezentovali nielen v okresných, ale i v krajských kolách spomenutých súťaží. Žiaci boli úspešní aj v športových aktivitách (futbal, plávanie, šach, vybíjaná, futsal) a získali ocenenia v rámci Slovenska (stolný tenis, atletika, posilňovanie), ale aj na medzinárodnom poli (rádio-orientačný beh). Niektorí vynikli vo výtvarnom prejave (súťaž o Najkrajší obal na žiacku knižku, Vytvor logo o nefajčení na tričko), tiež v literárnych súťažiach (Hviezdoslavov Kubín, Príbeh jednej cigarety), prispievali do školského časopisu Radoľníček. Žiaci radi spracovávali prezentácie pomocou internetu. Samozrejme, na každú aktivitu pripravovali žiakov naši učitelia, za čo im patrí poďakovanie. (Podrobnejšie spracované na www.zsradola.edu.sk - úspechy)
    Záujmová činnosť žiakov našej školy je dôležitou súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania. Žiaci prejavovali veľký záujem o prácu v krúžkoch počítačových, športových, tvorivých, turistických, ekologických. Radi sa zúčastňovali na exkurziách, výletoch a plaveckých i lyžiarskych výcvikoch.

   Kolektív pedagógov i v tomto školskom roku bude pokračovať v práci s talentovanými žiakmi, ale nezanedbateľná je i činnosť so slabšími žiakmi školy. Učitelia do svojich plánov zaradili mnohé zaujímavé exkurzie, vychádzky a pod..

   Pre všetkých záujemcov, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz našej škole, znovu otvárame nasledovné záujmové krúžky: športový, turistický, tanečný, spevácky, informatický, matematický, jazykový a počítačový. Krúžková činnosť sa už rozbehla, a tak môžu deti svoj voľný čas venovať svojim záľubám.

 

   Počas celého školského roka sme sa snažili o získavanie financií pomocou rôznych grantov a projektov, aby sme zlepšovali vybavenie školy. Keďže sme boli úspešní zatiaľ v 3 projektoch, mnohí žiaci so svojimi učiteľmi sa už podieľajú na ich realizácii. Projekt Radoľská trojka, ktorý vypracoval p. učiteľ Hromádka, je športovo zameraný s prvkami dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, topografického minima a uskutoční sa v podobe cezpoľného preteku koncom septembra. Ďalší úspešný environmentálny projekt V škole začneme…a budeme pokračovať, ktorý vypracovala p. učiteľka Palúchová v spolupráci s kolektívom učiteľov, sa už realizuje. Jeho hlavnou úlohou je zdokonaliť triedenie odpadu v škole, uvedomiť si dôležitosť tohto separovania pre život každého človeka. Okrem toho sa v každej triede v kútiku živej prírody budú žiaci starať o izbové rastliny, ale i o akvárijné rybky, škrečky, ďalší budú pestovať liečivé rastliny, monitorovať čistotu Vadičovského potoka a, samozrejme, starať sa o zeleň v areáli školy.

   S knihou neviem, čo je nuda to je názov tretieho úspešného projektu, pomocou ktorého doplníme našu školskú knižnicu o encyklopédie, zaujímavé literárne diela, ale tiež ju zmodernizujeme informačným vybavením a pripojením na internet. Tento projekt vypracovala p. učiteľka Zipserová.

   Všetky tieto projekty, ktoré financuje Ministerstvo školstva, sú závislé na spolufinancovaní inými subjektmi, preto poďakovanie patrí rade rodičov, starostke obce, ale i sponzorom, ktorí nám pomáhali finančne i materiálne počas celého školského roku.

Veď nám všetkým ide o neustále zlepšovanie materiálno-technického vybavenia a o zmodernizovanie školy, aby sa v nej deti rady vzdelávali, aby sa v nej dobre cítili, aby naša škola bola podľa motta, ktoré sme si zvolili:

Škola ako má byť…