Výchovný poradca

 „Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere,

  ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

  

  Kto:  Ing. Jana Obernauerová 

  Kde: kabinet výchovného poradcu – prízemie hlavnej

           budovy ZŠ, prvé dvere vpravo

   

Môžete zaslať aj e-mail: janaober@gmail.com  

 

  - činnosť VP (výchovného poradcu) je zameraná na riešenie

    výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

 - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci

    s triednymi učiteľmi, vedením školy, špeciálnym pedagógom,

    psychológom a centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva

 - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis

     pre rodičov a žiakov:

 a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

 b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa

      záujmov a prospechu

 c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte

     a ktoré nepoznáte

 d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ

 e) organizuje žiakom besedy

 f) zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl

      (tzv. Deň otvorených dverí)