Školská jedáleň

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

1. Strava sa prihlasuje na začiatku a počas školského roka na základe zápisného lístka.

2. Strava sa odhlasuje deň vopred do 14,00 hod.! V prípade ochorenia dieťaťa do 7,00 hod. ráno v ten deň. Školské akcie ako sú výlety, branné cvičenia, exkurzie, športové akcie a pod. do 48 hod. vopred na tel. čísle 041/4213301 a na tel. čísle 0950 629 339 aj formou sms. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.

3. Dieťa/žiak, ktorý spĺňa podmienky na dotáciu k stravovacím návykom, má nárok na obed iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré spĺňa podmienky na dotáciu k stravovacím návykom. Ak dieťa/žiak nie je prítomné v škole, nemá nárok na stravu. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.

5. Výdaj obeda od 11,30 hod. do 13,30 hod.

6. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín:

Veková skupina stravníkovDesiataObed   
OlovrantNákup potravínDotáciaStravný lístok celkomÚhrada zákonného zástupcuÚhrada zákonného zástupcu mesačne
stravník MŠ 0,45 €1,10 € 0,35 €1,90 €
0,- €1,90 €1,90 €41,- €
stravník MŠ/dotácia0,45 €1,10 €0,35 €1,90 €1,40 €1,90 €0,50 €11,- €
stravník ZŠ I. stupeň/dotácia-1,50 €  -1,50 €
2,10 €1,50 €0,- €0,- €
stravník ZŠ II. stupeň/dotácia -1,70 €  -1,70 €
2,30 €1,70 €0,- €0,- €
Zamestnanci-5,21 €-2,20 €-5,21 €-37,- €
Dospelí stravníci -5,21 €  -2,20 €-5,21 €--

7. Spôsoby úhrady stravného:

Poštovou poukážkou alebo prevodom z osobného účtu v banke na účet školskej jedálne.

Pri úhrade od augusta /už na mesiac september/je potrebné uviesť pridelený variabilný symbol - EduID - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi. Pri nezadaní správneho variabilného symbolu nebude platba akceptovaná. Výnimka: novo prijaté dieťa/žiak, ktorý nemá EduID, mu budepridelené v priebehu septembra, dovtedy zadajú do  poznámky: meno, priezvisko dieťaťa/žiaka, ročník, MŠ alebo ZŠ.

Upozornenie: Ak úhrada za stravu nebude včas zrealizovaná (do 25. dňa v mesiaci vopred), nebude Vášmu dieťaťu/žiakovi poskytnutá strava v nasledujúcom mesiaci.

Vyúčtovanie stravného sa realizuje po skončení školského roka. Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo účtu (v tvare IBAN), raz ročne v mesiaci júl.

8. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet školskej jedálne SK41 0200 0000 0033 6072 7557.

9. Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo platenia včas oznámte!

10. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v kancelárii školskej jedálne, na tel. čísle 041/4213301.