Projekt ESF "Škola pre život"

Základná škola s materskou školou, Radoľa 326


Názov projektu: Škola pre život

Kód projektu v ITMS2014+ : 312011S208

Doba realizácie projektu: 08.2019 do 07.2021

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov


Projekt "Škola pre život" sa zameriava na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v Základnej škole s materskou školou v Radoli.

Hlavné aktivity projektu sú:

1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov.

1a) Mimoškolská činnosť

2. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.

2a) Pedagogické kluby

2b) Vzdelávanie pedagógov

3. Koordinácia projektu

Cieľové skupiny projektu:

1. Žiaci základnej školy na ISCED 1 a ISCED 2 v šk. rokoch 2019/2020 a 2020/2021

2. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy

Cieľom predloženého projektu je zlepšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov našej školy a zároveň zlepšiť kompetencie učiteľov rozvíjať tieto gramotnosti žiakov.

Realizácia aktivít projektu je navrhnutá komplexne tak, aby boli obsiahnuté všetky ročníky a všetci žiaci našej školy. Aktivity obsahom a rozsahom na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú.

Očakávané výsledky sú:

- zlepšenie prospechu žiakov (zlepšenie klasifikačného priemeru žiakov)

- zlepšenie výsledkov žiakov v celonárodnom testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9

Overenie výsledkov projektu: štatistické overenie výsledkov žiakov zapojených do realizácie projektu.


"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

dopytovo-orientovaný projekt

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk