Materská škola

Čo znamená materská škola pre vaše dieťa?

Vstup Vášho dieťaťa do MŠ a čas, ktorý tam strávi spoločne s inými deťmi, je úsek života, ktorý má zvláštny význam pre jeho rozvoj. MŠ má vlastne výchovné poslanie. Vstup do MŠ nie je pre každé dieťa samozrejmou záležitosťou. Pre Vaše dieťa začína úsek života s mnohými požiadavkami, v prostredí, ktoré sa veľmi líši od dôverne známeho domova:

 • vaše dieťa si musí vytvoriť dôveru k novej blízkej osobe, ktorá je súčasne aj pre iné deti, teda k učiteľke
 • musí rozvíjať vzťahy so skupinou ostatných detí
 • musí sa učiť novým pravidlám, napr. že hračka nepatrí len jednému, ale všetkým
 • a musí sa prispôsobiť novému dennému režimu.

Ak dieťa v rodine získalo existenčnú a citovú istotu, založenú na srdečnom a radostnom vzťahu, môže aj vstup do MŠ zvládnuť vcelku primerane. Vnútrorodinné ovzdušie však nebýva vždy stabilizované, deti prežívajú odlúčenie od matky individuálne, mnohé neľahko znášajú pobyt na neznámom mieste, a preto vstup do MŠ môže ich istotou otriasť. To značí, že jedno dieťa sa učí zvládať nové požiadavky rýchlejšie, inému to ide pomalšie a trvá mu to dlhšie.

Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťa pred vstupom do MŠ

Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ tým, že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.

 1. Vytváranie pohody doma.
 2. Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia.
 3. Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi.
 4. Zoznámenie dieťaťa s MŠ (napr. prechádzka k areálu MŠ).
 5. Podporovanie psychickej a telesnej odolnosti a odolnosti voči stresu.
 6. Prispôsobenie denného režimu v MŠ.
 7. Podporovanie osamostatňovania dieťaťa (napr. v sebaobsluhe - obliekaní, jedle, hygienických návykoch ...).

Zo skúseností v materskej škole sa často stáva, že pre dieťa s menšou telesnou odolnosťou je pobyt záťažou a dieťa sa z dôvodu únavy, hluku a námahy stane menej odolné voči chorobám a často ochorie. Proces adaptácie sa potom po dlhšej neprítomnosti opakuje. Ak dieťa navštevuje materskú školu nepravidelne, je potom pre neho ťažšie dosiahnuť miesto v skupine. A proces adaptácie sa predlžuje. V záujme predchádzania chorobám a zvyšovaniu odolnosti dieťaťa je dobré v prvých týždňoch zvýšiť príjem vitamínov v prírodnej forme. Ak dieťa nie je zrelé na materskú školu, resp. rodina prechádza životnými zmenami (sťahovanie, rozvod, kríza vo vzťahoch, narodenie súrodenca) je možné vstup do materskej školy odložiť.

Ako pomáha materská škola adaptácii dieťaťa na MŠ

 1. Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.
 2. Vytvorenie adaptačného plánu pre dieťa v spolupráci s rodičom.
 3. Umožnenie prítomnosti rodiča v materskej škole s dieťaťom.
 4. Po dohode s rodičom umožnenie predlžovania pobytu dieťaťa v MŠ bez prítomnosti rodiča.
 5. Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.
 6. Vytváranie príjemnej, pohodovej a priateľskej atmosféry.
 7. Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi, príťažlivé prostredie pre deti, zaujímavé aktivity.
 8. Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi.

Sociálne skúsenosti dieťaťa v MŠ majú vplyv na poznávanie dieťaťa, na rozvoj komunikačných skúseností a na rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bc. Elena Drugová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ