Poplatok za MŠ

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy do 26. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na mesiac nasledujúci. Výška mesačného príspevku 10,- € je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa č. 2/2008 dodatok č. 9. V čase letných prázdnin je výška príspevku 15,- €. V prípade neuhradenia poplatku nebude dieťa do MŠ prevzaté až do splnenia si povinnosti rodičov (viď Školský poriadok). Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet číslo 3360689159, kód banky 0200. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159

Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa MŠ (napr. Peter Novák, MŠ), do kolónky variabilný symbol uviesť 20212022.

Spôsob platenia:

- september 20,- €.

- október 10,- €

- november 10,- €

- december neplatiť!!!!!


Platby za obdobie január až jún 2022 uhrádzať až v nasledujúcom kalendárnom roku.

- január 20,- €

- február 10,- €

- marec 10,- €

- apríl 10,- €

- máj 10,- €

- jún neplatiť!!!!!

Žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za MŠ.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.