Školská jedáleň

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

1. Strava sa prihlasuje na začiatku a počas školského roka na základe zápisného lístka.

2. Strava sa odhlasuje deň vopred do 14,00 hod.! V prípade ochorenia dieťaťa do 7,00 hod. ráno v ten deň. Školské akcie ako sú výlety, branné cvičenia, exkurzie, športové akcie a pod. do 48 hod. vopred na tel. čísle 041/4213301 a na tel. čísle 0950 629 339 aj formou sms. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.

3. Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok za stravné v plnej výške. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa v hmotnej núdzi. Ak dieťa/žiak nie je prítomné v škole, nemá nárok na stravu. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.

5. Výdaj obeda od 11,30 hod. do 13,30 hod.

6. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín:

Veková skupina stravníkovDesiataObed   
OlovrantStravný lístok celkomDotácia na stravuÚhrada zákonného zástupcu mesačne
stravník MŠ (2 - 5 rokov) 0,36 €0,85 € 0,24 €1,45 €
0,- €29,- €
stravník MŠ (5 - 6 rokov) - predškolák 0,36 €0,85 € 0,24 € 1,45 €1,20 €5,- €
stravník ZŠ I. stupeň-1,15 €  -1,15 €
1,20 €-
stravník ZŠ II. stupeň -1,23 €  -1,23 €
1,20 €0,60 € (odporúčaná platba jednorazovo 6,- €)
Dospelí stravníci -3,21 €  -3,21 €--

7. Spôsoby úhrady stravného:

Poštovou poukážkou alebo prevodom z osobného účtu v banke na účet školskej jedálne.

Variabilný symbol: pri úhrade stravy od mesiaca september 2020 je potrebné uviesť pridelený variabilný symbol - EduID - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi. Pri nezadaní správneho variabilného symbolu nebude platba priradená. Žiakom, ktorí doteraz nemajú EduID, bude pridelený v priebehu mesiaca september.

Poznámka: meno, priezvisko dieťaťa/žiaka, ročník, MŠ alebo ZŠ

Upozornenie: Ak úhrada za stravu nebude včas zrealizovaná (do 25. dňa v mesiaci vopred), bude Vášmu dieťaťu/žiakovi poskytnutá strava až nasledujúci mesiac.

Vyúčtovanie stravného sa realizuje po skončení školského roka. Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na účet uvedený v zápisnom lístku raz ročne v mesiaci júl.

8. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet školskej jedálne SK41 0200 0000 0033 6072 7557.

9. Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

10. Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo platenia včas oznámte!

11. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v kancelárii školskej jedálne.