Z histórie Základnej školy v Radoli

     História Základnej školy v Radoli sa začína písať dňa 3. septembra 1962 kedy do deviatich učební nastupuje spolu 395 žiakov. Vyučovanie je dvojzmenné až do 1. decembra 1981, pretože v tento deň bol slávnostne otvorený nový pavilón školy. Svoju činnosť tiež začína školská jedáleň, ktorá pod novou strechou pre žiakov i učiteľov dodnes ponúka obedy, napomáha pri mliečnom programe a podporuje zdravú výživu detí.
Školský areál je pravidelne upravovaný a pestujú sa v ňom ovocné stromy, ihličnany , prekrásne brezy, javory a mnohé ďalšie. Vysádzajú sa kríky ruží, vytvárajú sa skalky, živé ploty a okrasné kry.
    Aj školské budovy sú neustále modernizované a rekonštruované. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí plynofikácia kotolne v roku 1997 a postupná oprava a nakoniec výmena striech na obidvoch budovách(v roku 2003 a 2004). Zateplenie časti hlavnej budovy viedlo k jej estetickej úprave. Nasledovala čiastočná výmena okien za plastové, vybudovanie kanalizácie a rekonštrukcia hygienických zariadení.
    Interiér školy je pravidelne maľovaný a školský nábytok postupne menený za modernejší a pre žiakov vhodnejší. Výchovno-vzdelávací proces sa neustále zlepšuje aj vďaka vybudovanej špeciálnej učebne na výučbu prírodovedných predmetov, hudobnej triede, no najmä počítačovej učebne. Dve triedy sa postupne začali využívať ako gymnastické sály na výučbu telesnej výchovy, lebo telocvičňa dodnes chýba. Žiaci využívajú v plnej miere viacúčelové športovisko v školskom areáli, ktoré bolo postavené v roku 2001. Toto športovisko ako cenu od spoločnosti OPAVIA vyhrala žiačka Tatiana Svrčková v celoslovenskej výtvarnej súťaži Polícia očami detí.
    Od roku 1997 plní naša škola podmienky projektu Školy podporujúce zdravie a zapojili sme sa do rôznych environmentálnych projektov. V roku 1998 sa škola projektom Pekná obec stala Školou v záplave ruží a zelene, tým že sme vysadili 300 ruží a 100 ozdobných kríkov.

Ďalšie projekty, do ktorých sme sa zapojili:

  • Budeme triediť odpad (v každej triede sa odpad separuje a pravidelne odovzdáva - starý papier, textil, železo, plastové fľaše a tetrapakové obaly),
  • Živá voda, Modré z neba (pozorovania zložiek životného prostredia) a mnohé ďalšie projekty Stromu života napr. Víkend v Tatrách, Kronika ekologického krúžku Vreteň, Zo semienka sadenička, Zakliata hora,
  • Eko hliadky, Eko exkurzie (poznávanie prírodného prostredia),
  • Mladí ochrancovia prírody pod názvom OÁZA (akcie spojené s tvorbou a ochranou prírody),
  • Škola v prírode (vybudovanie oddychovej zóny v roku 2000),
  • Tvoja Zem (zhotovenie Školského náučného chodníka v Radoli - v roku 2000),
  • Svet patrí prírode (voda, les, lúka) a mnohé ďalšie aktivity, ktorými učíme žiakov láske k prírode, k zmyslu života, k spoločnosti i k zodpovednosti.
  • V škole začneme a budeme pokračovať ... (Environmentálny projekt)
  • S knihou neviem čo je nuda

    Medzi zaujímavé patril tiež projekt Poznaj svojich predkov a Cesta k emocionálnej zrelosti.
K ďalším úspešným projektom z roku 2001 bolo získanie grantu na zakúpenie 2 stolnotenisových stolov od a.s. Globtel pod názvom Prima tenis.  Na škole zohráva dôležitú úlohu školský klub detí, kde si žiaci v tvorivých dielňach môžu vyskúšať svoju fantáziu, tvorivosť a zručnosť. Ich výtvory boli mnohokrát vystavované v Kaštieli v Radoli.
Veľkú pozornosť venujeme našim žiakom i cez školské prázdniny, počas ktorých organizujeme Prázdninové školské dvory. Podporujeme ich športové aktivity a pokračujeme v protidrogovej prevencii, ktorá patrí medzi dôležité úlohy našej školy.

    Tradíciou školy sa stali školské plesy organizované od roku 1998. Tento rok zamestnanci školy, rodičia a obec zorganizovali už 14. školský ples.

    Žiaci Radoľskej školy sa počas školskej dochádzky vždy podieľali na zlepšovaní imidžu dosahovaním dobrých výchovno- vzdelávacích výsledkov a zapájaním sa do najrozmanitejších súťaží. Najúspešnejší boli v matematických súťažiach napr. Maks, Klokan, Matematická olympiáda, Pytagoriáda, ďalej v Geografickej i Biologickej olympiáde. Veľmi dobré výsledky sme dosiahli aj v mnohých športových aktivitách napr. vo futbale, cezpoľnom behu, atletike ale i v pódiových skladbách. Umiestnenia na krajskej úrovni získali naši žiaci v olympiádach cudzieho jazyka aj v súťažiach zo slovenského jazyka. Nezaostávame ani vo výchovných predmetoch napr. veľké množstvo výtvarných prác sme prihlásili do súťaží a tiež mnohé zdobia priestory školského interiéru.