Projekt ESF "Škola nás baví"

eu

ITMS kód projektu: 26110130431

Miesto realizácie projektu: Radoľa 326, 023 36  Radoľa

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Projektový manažér: Mgr.Vladimír Hromádka

Ciele projektu:

- uskutočniť prestavbu vzdelávania na škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti

Špecifické ciele projektu:

- prehĺbenie a rozvíjanie vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie učebných materiálov a ich efektívne využívanie vo vyučovaní

- inovovať obsah a metódy vzdelávania a výchovy so zameraním na IKT, didaktické prostriedky a učebné materiály s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov

Aktivity/činnosti, ktoré budeme v rámci projektu zabezpečovať:

  • Aktivita 1.1 Angličtina - brána do sveta - koordinátor odbornej aktivity Ing. Gabriela Berešíková
  • Aktivita 1.2 Prvý stupeň hravo a tvorivo - koordinátor pre aktivitu Ing. Gabriela Berešíková
  • Aktivita 1.3 Vyučovacie predmety moderne a netradične - koordinátor odbornej aktivity RNDr. Iveta Palúchová
  • Aktivita 1.4 Prierezové témy zaujímavo a netradične - koordinátor odbornej aktivity RNDr. Iveta Palúchová
  • Aktivita 2.1 Vzdelávame sa - kráčame s dobou - odborný pracovník aktivity PaedDr. Blažena Gažová

Základná škola Radoľa začala realizovať projekt s názvom "Škola nás baví". Projekt podporili európske štrukturálne fondy v rámci operačného programu Vzdelávanie. Jeho realizácia potrvá od mája 2012 do konca apríla 2014. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 242 829,36 €. Nenávratný finančný príspevok z ESF tvorí 206 404,95 €, ŠR 24 282,94 €. Vlastné zdroje projektu - spolufinancovanie zabezpečí Obec Radoľa vo výške 12 141,47 €.

Do projektu je zapojených 15 pedagogických zamestnancov a všetci žiaci našej školy. Priebežne sa bude realizovť 5 aktivít, ktoré sú zamerané na zisťovanie skutočných potrieb školy v nadväznosti na reformu školského systému, programu a na tvorbu inovatívnych pedagogických materiálov. Súčasťou projektu je aj pilotné vyučovanie s využitím vytvorených materiálov. Overia sa vytvorené materiály v praxi počas školského roka. Žiaci sa zúčastnia aj Jazykového kurzu v Londýne, navštívia Wieliczku a Banskú Štiavnicu. Realizáciou projektu škola získa 1 novú interaktívnu tabuľu, 6 dataprojektorov, 2 digitálne kamery, softvér na tvorbu dokumentov a prezentácií, 1 keramickú pec, 1 keybord, 3 vizualizéry, navigačný prístroj, techniku k e-learningu, 10 nástenných plátien a novovytvorené účebné materiály, ktoré prispejú k inovácii vyučovania.

Zo skúsenosti z realizácie projektov v našej skole vieme, že nás čaká veľa náročnej a zodpovednej práce, ale zároveň aj peknej. Tešíme sa, že opäť je tu možnosť modernizovať vyučovací proces, vytvoriť krajšie a zaujímavejšie vyučovacie hodiny, ktoré prispejú k skvalitneniu vyučovacieho procesu v škole. Prínos pre žiaka bude v tom, že sa odbúrajú encyklopedické poznatky.