Poplatok za školský klub detí

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku 5,- € je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa.

Platbu je možné realizovať iba poštovou poukážkou, trvalým príkazom alebo prevodom na účet číslo:

IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159

Prosíme rodičov, aby platby za ŠKD uskutočňovali nasledovne:

a) za obdobie september až december 2021 v príslušnom kalendárnom roku,

b) za obdobie január až jún 2022 v nasledujúcom kalendárnom roku.

Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno, priezvisko a triedu žiaka, do kolónky variabilný symbol 2021/2022.

Dôrazne žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za školský klub detí a neuhrádzali ho vopred na celý školský rok!