Kariérové poradenstvo

 

Profesionálna orientácia a kariérové poradenstvo na ZŠ

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou výchovou a kariérovým poradenstvom v školách

a školských zariadeniach.

 Interaktívne programy:

Komplexný poradenský systém VÚDPaPwww.komposyt.sk

KomposyT je informačný systém komplexného poradenského systému (KomposyT). Názov vznikol na základe prvých písmen slov – komplexný, poradenský, systém.

KomposyT vznikol vďaka Národnému projektu VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Prevádzkovateľom a garantom KomposyTu je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Pre koho je KomposyT predovšetkým určený?

KomposyT je pre každého experta zaujímajúceho sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie. Pre rodiča, ktorý má záujem dozvedieť sa viac informácií ako pochopiť svoje dieťa. A pre mladých ľudí, ktorí hľadajú informácie, ktoré by im mohli byť nápomocné pri výbere strednej školy alebo budúceho povolania. V podstate ide najmä o poradenský nástroj, ktorý uľahčuje ľuďom prístup k informáciám. Vnútorná časť KomposyTu je určená pre expertov zamestnaných v oblasti výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), umožňuje im administrovať digitálne verzie diagnostických nástrojov a poradenských metodík, používať elektronický kalendár, zdieľať rôzne dokumenty a využívať zoznamy pracovníkov a databázy zariadení aktívnych v oblasti VPaP.

PROFsme ZŠ www.profsme.sk

Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl (ZŠ) na odborné vzdelávanie a 
prípravu (OVP) na stredných odborných školách.

Ciele nástroja:

IDENTIFIKOVAŤ včas a správne profesijné zameranie a záujem žiakov na ZŠ.

ROZVÍJAŤ schopnosti a zručnosti potrebné pre prax - zamestnanie.

ZVÝŠIŤ ZÁUJEM žiakov ZŠ o študijné a učebné odbory v súvislosti s požiadavkami trhu práce.

INFORMOVAŤ žiakov, učiteľov, rodičov o povolaniach a možnostiach vzdelávania (napr. duálny systém vzdelávania).

POSKYTNÚŤ profesionálny výstup týkajúci sa silných osobnostných stránok žiaka a jeho predpokladov, záujmov vykonávať zvolené povolanie.

Integrovaný systém typových pozícií (istp) www.istp.sk       

ISTP predstavuje zdroj komplexných profesionálnych informácií. Je významným nástrojom pre všetkých účastníkov trhu práce – tak pre odborných poradcov, ako aj pre širokú verejnosť, žiakov, či uchádzačov o zamestnanie.