Základné informácie výchovnej poradkyne :

 


  • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
  • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
  • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciach stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)


informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy.
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl - termín: november - december.

Vo februári a apríli sa po potvrdení prihlášky žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy posiela na príslušnú strednú školu.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné - 6., 7., 8., polročné 9. a výsledky Testovania 9.

 

Dôležité termíny týkajúce sa žiakov 9. ročníka a pre záujemcov

                 5. a 8. ročníka o štúdium na stredných školách

 

21. novembra 2018  : prebehne Testovanie 5 – celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka             

                                  z  predmetov slovenský jazyk a literatúra a  matematika .

do 20. februára 2019  : zákonný zástupca žiaka podáva výchovnej poradkyni podpísanú

                                a  lekárom potvrdenú prihlášku na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú

                                overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (SŠ s talentovými

                                skúškami, bilingválne gymnáziá, osemročné gymnáziá – talentové).               

3. apríla 2019 : prebehne Testovanie 9 – celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

                                z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

25. marca – 12. apríla 2019 : Prijímacie pohovory na stredné školy a osemročné gymnáziá

                               s talentovými skúškami a na bilingválne gymnáziá.

16. apríla 2019 :  náhradný termín Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov

                              slovenský jazyk a literatúra a matematika.

do 10. apríla 2019 : zákonný zástupca žiaka podáva výchovnej poradkyni podpísanú

                              a lekárom potvrdenú prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory

                              (SŠ bez talentových skúšok).

13. mája 2019 : 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 

16. mája 2019 :  2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 

 

Po prijatí žiaka na strednú školu bude zákonnému zástupcovi vydaný iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca žiaka je povinný zúčastniť sa zápisu v termíne, ktorý určí stredná škola.